Stadgar

§1 Organisation och syfte
1.1 Föreningens juridiska namn är The Real Deal.

1.2 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

1.3 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

1.4 Föreningens syfte är att bedriva objektiv medieverksamhet på Norra reals gymnasium.

§2 Medlemskap
2.1 Till medlem kan varje person som vill verka för föreningens ändamål och som betalar in eventuell medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till föreningen antas.

2.2 En person som inte betalar eller gör en skriftlig ansökan under ett räkenskapsår räknas det året inte som medlem.

2.3 Person anställd inom Norra reals gymnasium kan vara så kallad stödmedlem. Detta medlemskap förtydligar att personen stödjer en objektiv medieverksamhet på skolan. Personen får dock inte delta på föreningens medlemsexklusiva evenemang inklusive beslutande möten.

§3 Ordinarie årsmöte
3.1 Årsmötet är föreningens högst beslutande organ

3.2 Årsmöte ska hållas årligen senast tre månader efter räkenskapsårets slut, det vill säga senast den 31 mars. Redaktionen beslutar vilken tid och på vilken plats årsmötet ska hållas.

3.3 Kallelse till årsmöte ska utfärdas av redaktionen senast fyra (4) veckor före årsmöte för att vara behörigt. Kallelsen ska innehålla tid, plats för årsmötet samt redaktionens propositioner.

3.4 Alla motioner ska vara inlämnade till redaktionen minst två (2) veckor före årsmötet.

3.5 Alla handlingar det vill säga minst:
o Propositioner
o Motioner och motionssvar
o Verksamhetsberättelse
o Bokslut
ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka före årsmötet

3.6 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Övriga har närvaro- och yttranderätt om inte årsmötet beslutar om annat

3.7 Verksamhetsåret kallas tiden mellan två årsmöten. Redovisningsåret är mellan 1 januari och 31 december.

3.8 På ordinarie årsmöte skall minst följande frågor behandlas:
o Mötets öppnande
o Val av mötesordförande
o Val av protokollförare
o Val av minst en, max två, justerare som vid behov även är rösträknare
o Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
o Fastställande av röstlängd
o Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna året
o Presentation av ekonomisk berättelse för det gångna året
o Presentation av revisorernas berättelse för det gångna året
o Fråga om ansvarsfrihet för förra årets redaktion
o Motioner och propositioner
o Årets verksamhetsplan
o Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
o Val av redaktionsledamöter och chefredaktör
o Val av revisor/er
o Val av valberedning
o Övriga ärenden
o Mötets avslutande

3.9 Extra årsmöte hålls när redaktionen eller eventuell revisor anser att det krävs eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det. Den som krävt extrainsatt årsmöte har möjlighet att sköta kallelsen.

3.10 På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

3.11 Kallelsen för det extra årsmötet ska utfärdas av redaktionen senast två (2) veckor innan mötet.

3.12 Handlingarna till det extra årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast innan mötets öppnande.

3.13 Förutom det som regleras i moment 3.9 till 3.12 gäller stadgan i fråga gällande extra årsmöte.

§4 Redaktionen
4.1 Endast föreningsmedlem kan utses till redaktionsledamot eller chefredaktör.

4.2 Redaktionen ska bestå av en chefredaktör samt minst två och högst tio övriga ledamöter.

4.3 Chefredaktören och övriga ledamöter väljs av årsmötet för tiden från ordinarie årsmöte till slutet av det ordinarie årsmötet som hålls ett år därefter.

4.4 Redaktionen sammanträder ifall chefredaktören eller en majoritet av ledamöterna sammankallar. Redaktionen kan fatta beslut om minst hälften av redaktionsledamöterna är närvarande.

4.5 Redaktionen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

4.6 Vid lika röstetal har chefredaktören utslagsröst.

4.7 En redaktionsledamot kan inte samtidigt ha posten som revisor eller valberedare.

4.8 Förutom redaktionens ledamöter har också revisorerna närvaro- och yttranderätt.

§5 Utträde av medlem
5.1 Medlem som önskar att inte längre vara medlem i föreningen ska skriftligen anmäla detta till redaktionen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

5.2 En medlem som under innevarande år inte har förnyat sitt medlemskap räknas inte heller längre som medlem.

§6 Uteslutning av medlem
6.1 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den allvarligt skadar föreningen, motarbetar föreningens intressen, inte betalar medlemsavgift till föreningen eller bryter mot föreningens stadgar.

6.2 Medlem kan tills vidare bli avstängd av redaktionen av anledningar som angetts ovan. Avstängd medlem måste diskuteras under följande årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen ur föreningen.

§7 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den ledamot/de ledamöter redaktionen beslutar om.

§8 Revisorer
8.1 För granskning av föreningens ekonomi och skötsel väljs en eller två revisorer på årsmötet.

8.2 Revisorer väljs av årsmötet för tiden från ordinarie årsmöte till slutet av det ordinarie årsmötet som hålls ett år därefter. Valbar är person som inte sitter i redaktionen.

8.3 Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning
9.1 Valberedningen tar fram förslag på lämpliga personer till förtroendeposter inför årsmötet.

9.2 Minst en och max tre personer väljs till valberedare under årsmötet för tiden från ordinarie årsmöte till slutet av det ordinarie årsmötet som hålls ett år därefter. Endast medlem i föreningen kan väljas till denna post.

§10 Ändring av stadgar
10.1 Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmöte eller extra årsmöte

10.2 För att stadgeändring skall kunna ske måste det ha angivits i kallelsen till årsmötet eller det extra årsmötet att fråga om stadgeändring kommer att behandlas.

11.1 Fråga om ändring av stadgarna måste godkännas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet för att anses vara giltig.

§11 Upplösning
11.1 Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

11.2 Föreningen kan upplösas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid årsmötet måste minst fyra femtedelar av de röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning.

11.3 Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen skall föreningens skulder betalas innan kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med årsmötets beslut.